• PDF
There are no translations available.

Vybraná osoba podľa slovenského zákona o rozhodcovskom konaní

Vybraná osoba pre ustanovenie rozhodcov je fyzická alebo právnická osoba, ktorej funkciou je menovať rozhodcu, ak sa strany nedohodli na ustanovení rozhodcu, alebo odchylne nedojednali spôsob ustanovenia rozhodcu (rozhodcovského súdu).

V zmysle § 6, ods. 3) slovenského Zákona o rozhodcovskom konaní: "Ak rozhodcu ustanovuje zmluvnými stranami vybraná právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len "vybraná osoba"), alebo súd (§ 8 ods. 2), je povinný pri tom prihliadať na kvalifikáciu požadovanú od rozhodcu podľa dohody zmluvných strán a na okolnosti, ktoré zabezpečia ustanovenie nezávislého a nestranného rozhodcu. Vybraná osoba alebo osoba, ktorá koná v mene vybranej osoby, musí pritom spĺňať podmienky podľa odseku 1."

Spôsobilou vykonávať funkciu vybranej osoby, alebo konať v jej mene je každá fyzická osoba, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú, ak je plnoletá, spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, má skúsenosti na výkon funkcie rozhodcu a je bezúhonná. Na vybranú osobu sa  na rozdiel od rozhodcu nevzťahuje možnosť namietať jej vylúčenie, ani povinnosť oznámiť stranám okolnosti, ktoré by smerovali k spochybneniu nezávislosti a nestrannosti vybranej povinnosti.

Vybraná osoba podľa pravidiel UNCITRAL

Podľa Rozhodcovských pravidiel UNCITRAL (v znení 2010) sa strany pri ad hoc arbitráži môžu dohodnúť na spôsobe ustanovenia rozhodcu, prípadne na inštitúcii, ktorá ustanoví rozhodcu (Appointing Authority). Pokiaľ sa niektorá strana nezúčastní ustanovenia rozhodcov, nemôže podľa Pravidiel UNCITRAL namietať, že tribunál nebol zostavený podľa dohody strán.

Podľa odporúčania UNCITRAL majú ustanovizne, ktoré poskytujú súčasne služby inštitucionálnej arbitráže, a súčasne administratívnu podporu pre ad hoc tribunály, a osobitne vybrané osoby oprávnené na menovanie rozhodcov, pri svojej prezentácii jasne odlíšiť výkon funkcie stáleho rozhodcovského telesa a výkon funkcie vybranej osoby, prípadne ďalších administratívnych služieb v rámci podpory ad hoc arbitráže.

SRS JSM ako Vybraná osoba

SRS JSM pôsobí ako vybraná osoba podľa zákona č. 244/2002 Z.z. (slovenský) Zákon o rozhodcovskom konaní, alebo relevantných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na konanie, pri inštitucionálnej arbitráži.

SRS JSM pôsobí ako vybraná osoba podľa Rozhodcovských pravidiel UNCITRAL, alebo iných dojednaných pravidiel pri ad hoc arbitráži, súčasne poskytuje administratívnu podporu spočívajúcu v elektronickej podateľni, zabezpečení poštového styku, výberu poplatkov za konanie, a zabezpečení vyrovnania odmien a náhrad rozhodcov.

Viac o výkone funkcie vybranej osoby môžete nájsť v sekcii Zákony a v Štatúte a rokovacom poriadku SRS JSM.