Všeobecné obchodné podmienky PRETTY TRADING, s.r.o.

  • PDF

Na základe žiadosti  PRETTY Trading, spol. s r.o. zo dňa 15. 10. 2023 v zmysle Pravidiel konania pred SRS pri E2E-Inštitút pre medzinárodnú obchodnú arbitráž týmto Inštitút zverejňuje pod č. VOP-2023-01-N nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky PRETTY Trading, spol. s r.o:

Všeobecné obchodné podmienky PRETTY Trading, spol. s r.o.

Zverejnenie podmienok preukazuje zahrnutie rozhodcovskej doložky v čl. VII VOP.


Podľa čl. VIII ods. 1 Všeobecných obchodných podmienok PRETTY Trading, spol. s r.o."

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho, preukázateľným zverejnením registrovaného znenia na webstránke E2E-Inštitút pre medzinárodnú obchodnú arbitráž,   alebo zverejnením v sídle (prevádzke) predávajúceho, a to dňom prvého zverejnenia. Pre elektronické objednávky z e-shopu sa nepoužije deň prvého zverejnenia v sídle (prevádzke) predávajúceho. 

19.10.2023

Tajomník

At the request of PRETTY Trading, spol. s r.o. of 15 October 2023  in accordance with the Rules of Procedure before the SRS at the E2E-Institute for International Commercial Arbitration is hereby published by the Institute under no. VOP-2023-01-N following General Terms and Conditions of the PRETTY Trading, spol. s r.o. /Ltd under slovak law/. 

The publication of the conditions proves the inclusion of the arbitration clause in Art. VII GTC.


According to Art. VIII, par. 1 of the General Terms and Conditions of PRETTY Trading, spol. s r.o.:"

The General Terms and Conditions are binding from the date of their publication on the seller's website, by verifiable publication of the registered wording on the E2E-Institute for International Commercial Arbitration website, or by publication at the seller's registered office (business), on the day of first publication. For electronic orders from the e-shop, the date of first publication at the seller's registered office (business) is not applicable. 

19/10/2023

Secretary

Note: General terms of contracts are published only in Slovak language

Im Auftrag von PRETTY Trading, spol. s.r.o. vom 15. Oktober 2023 gemäß der Verfahrensordnung vor dem SRS am E2E-Institut für internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit wird hiermit vom Institut unter Nr. 1 veröffentlicht. VOP-2023-01-N gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der PRETTY Trading, spol. s.r.o. /GmbH nach slowakischem Recht/.

Die Veröffentlichung der Bedingungen beweist die Aufnahme der Schiedsklausel in Art. VII. AGB.


Gemäß Art. VIII, Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PRETTY Trading, spol. s r.o.:"

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ab dem Datum ihrer Veröffentlichung auf der Website des Verkäufers, durch nachweisbare Veröffentlichung des eingetragenen Wortlauts auf der Website des E2E-Institute for International Commercial Arbitration oder durch Veröffentlichung am Sitz (Unternehmen) des Verkäufers verbindlich Tag der Erstveröffentlichung. Bei elektronischen Bestellungen im E-Shop ist das Datum der Erstveröffentlichung am Sitz (Geschäftssitz) des Verkäufers nicht maßgeblich.

19.10.2023

Sekretär

Hinweis: Allgemeine Vertragsbedingungen werden nur in slowakischer Sprache veröffentlicht

Všeobecné obchodné podmienky TECHLES

  • PDF

Na základe žiadosti  TECHLES, s.r.o. zo dňa 19. 4. 2021 v zmysle Pravidiel konania pred SRS pri E2E-Inštitút pre medzinárodnú obchodnú arbitráž týmto Inštitút zverejňuje pod č. VOP-2021-01-N nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky TECHLES, s.r.o. 

Zverejnenie podmienok preukazuje zahrnutie rozhodcovskej doložky v čl. 15 VOP.

Účinnosť Všeobecných obchodných podmienok a ich čl. 15 nie je viazaná na zverejnenie v prípadoch, v ktorých obsahuje zmluva odkaz na Všeobecné obchodné podmienky, pokiaľ je odkaz určiteľný vo vzťahu k intertemporálnym ustanoveniam. 

Podľa čl. 17, ods. 1 Všeobecných obchodných podmienok TECHLES, s.r.o.: "

Obchodné podmienky sú záväzné zverejnením na www.techles.sk a zverejnením v prevádzke predávajúceho, a to dňom prvého zverejnenia, zverejňujú sa taktiež registráciou na webstránke aaa- arbitration.org. pričom oproti takto zverejnenému zneniu nemôže kupujúci namietať staršiu verziu podmienok.

5.6.2021

Tajomník

 

At the request of TECHLES, s.r.o. of 19 April 2021 in accordance with the Rules of Procedure before the SRS at the E2E-Institute for International Commercial Arbitration is hereby published by the Institute under no. VOP-2021-01-N following General Terms and Conditions TECHLES, s.r.o.

The publication of the conditions proves the inclusion of the arbitration clause in Art. 15 GTC.

Effectiveness of the General Terms and Conditions and their Art. 15 is not subject to publication in cases where the contract contains a reference to the General Terms and Conditions, in so far as the reference is identifiable in relation to intertemporal provisions.

According to Art. 17, par. 1 of the General Terms and Conditions of TECHLES, s.r.o .: "

The business conditions are binding by publication on www.techles.sk and publication in the seller's operation, on the day of the first publication, they are also published by registration on the aa-arbitration.org website. whereas, in contrast to the wording thus published, the buyer cannot object to an older version of the terms and conditions.

6/5/2021

Secretary

Note: General terms of contracts are published only in Slovak language

Auf Wunsch von TECHLES, s.r.o. vom 19. April 2021 gemäß der Verfahrensordnung vor dem SRS beim E2E-Institut für Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit wird hiermit vom Institut unter Nr. VOP-2021-01-N nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen TECHLES, s.r.o.

Die Veröffentlichung der Bedingungen belegt die Aufnahme der Schiedsklausel in Art. 15 AGB.

Wirksamkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und ihrer Art. 15 ist in den Fällen, in denen im Vertrag ein Hinweis auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten ist, nicht der Veröffentlichung unterworfen, soweit der Hinweis in Bezug auf intertemporale Bestimmungen erkennbar ist.

Nach Art. 17, Abs. 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von TECHLES, s.r.o.: "

Die Geschäftsbedingungen sind verbindlich durch Veröffentlichung auf www.techles.sk und Veröffentlichung im Betrieb des Verkäufers, am Tag der ersten Veröffentlichung werden sie auch durch Registrierung auf der Website aa-arbitration.org veröffentlicht. wenn der Käufer entgegen dem so veröffentlichten Wortlaut einer älteren Fassung der AGB nicht widersprechen kann.

05.06.2021

Sekretär

Hinweis: Allgemeine Vertragsbedingungen werden nur in slowakischer Sprache veröffentlicht

 

 

Všebecné obchodné podmienky RAINS, s.r.o.

  • PDF

Na základe žiadosti z dňa 24.07.2012 v zmysle § 28 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl. V Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2012-SRS-179 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.

Všebecné obchodné podmienky UNIVENTA Prešov, s.r.o.

  • PDF

Na základe žiadosti z dňa 06.06.2012 v zmysle § 28 a Prílohy 1 Rokovacieho poriadku SRS JSM Tabula Septemviri ako predsedníctvo SRS JSM podľa čl. V Štatútu SRS JSM zverejňuje a pod číslom Vop-2012-SRS-138 registruje tieto Všeobecné obchodné podmienky.